Biznes

Wadliwe wykonanie prac budowlanych – co dalej?

Pierwsze własne mieszkanie dla wielu młodych ludzi jest nie tylko olbrzymim sukcesem, ale także okazją do niemałych zmartwień. Obojętnie, czy kupujemy dom od dewelopera, czy też budujemy go samodzielnie, prędzej czy później konieczne będzie skorzystanie z usług podmiotu profesjonalnego do wykonania przynajmniej części prac. Co w przypadku, kiedy zatrudniona przez nas osoba wykona prace w sposób niefachowy?

Wykonywanie prac w sposób niewłaściwy

Wszelkie umowy o wykonanie remontu czy innych prac budowlanych stanowią umowy o dzieło. W związku z powyższym w przypadku wadliwego wykonywania prac przez wykonawcę, zamawiającemu przysługuje uprawnienie wskazane w art. 636 Kodeksu cywilnego. Ustawodawca zastrzegł, że w sytuacji, w której zamawiający wykonywa przedmiot umowy w sposób wadliwy lub też sprzeczny z umową, zamawiającemu przysługuje prawo do wezwania go do zmiany sposobu wykonywania umowy. W tym celu zamawiający powinien zastrzec odpowiedni termin. Jeżeli termin ten upłynąłby bezskutecznie, zamawiający ma dwa uprawnienia:

1. odstąpienie od umowy

2. powierzenie poprawienia lub dalszego wykonywania przedmiotu innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy.

W obu wskazanych powyżej przypadkach rezygnujemy z wykonywania usług przez dotychczasowego wykonawcę i prace mogą być skończone przez podmiot trzeci, który zrobi to w sposób fachowy.

A co w przypadku, kiedy wady ujawnią się dopiero później?

Jeżeli dopiero jakiś czas po zakończeniu prac okaże się, że zostały one wykonane wadliwie, zamawiającemu przysługują uprawnienia związane z rękojmią za wady rzeczy. Katalog tychże uprawnień został wskazany w art. 560 oraz 561 Kodeksu cywilnego. Dotyczą one co prawda wad rzeczy sprzedanej, jednak na mocy art. 638 Kodeksy cywilnego, wskazane przepisy stosuje się także do wad wykonanego dzieła. W konsekwencji, zamawiający może żądać usunięcia wady, czyli prościej mówiąc – naprawienia wadliwie wykonanych prac. Jeżeli podmiot wykonujący prace pozostałby bierny wobec takiego wezwania, zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny bądź odstąpienia od umowy, przy czym żeby odstąpienie od umowy było skuteczne, wada musi być istotna. W związku z powyższym, w przypadku poważnych wad konstrukcyjnych odstąpienie od umowy będzie jak najbardziej możliwe, jednak jeżeli wada ma jedynie walor estetyczny, bardziej zasadne będzie złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny. Należy przy tym pamiętać, że obniżona cena musi być w odpowiednim stosunku do wad ujawnionych w wykonanych pracach. Zatem im mniej poważne wady, tym cena może być obniżona w mniejszym stopniu.

Mogą Ci się spodobać

Dodaj komentarz