Finanse

Komu przysługuje dodatek stażowy?

Dodatek stażowy

Przez dodatek stażowy należy rozumieć nic innego, jak przede wszystkim dodatek za wysługę lat. Taka forma finansowania jest w szczególności stosowana w administracji publicznej, choć nie tylko. Dodatek stażowy charakteryzuje się tym, że może on zostać przyznany danemu pracownikowi po przepracowaniu przez niego określonego czasu. W większości sytuacji zostaje on wypłacany łącznie z wynagrodzeniem. Po przepracowanych pięciu latach należy się pracownikowi 5 procent dodatku. Oczywiście kwota ta w raz z upływem kolejnych raz wzrasta. Bowiem za każdy kolejny przepracowany rok pracy wysokość dodatku stażowego wzrasta o 1 procent. W przypadku wypłacania dodatku stażowego przez prywatne przedsiębiorstwa, zostaje to dokonane na podstawie wewnętrznych aktów regulujących wypłatę takich świadczeń. Należy jednak pamiętać, że w odniesieniu do prywatnych przedsiębiorców, wypłacanie przez nich dodatku stażowego swoim pracownikom nie jest obowiązkowe. Obowiązkowe jest wypłacanie tego świadczenia wyłącznie osobom zatrudnionym w administracji publicznej, zarówno tym, którzy pełnią funkcję funkcjonariuszy publicznych, jak i tym, którzy pełnią swoje obowiązki służbowe, jako pracownik cywilny.

dodatek stażowy

Jakie osoby są uprawnione do pobierania dodatku stażowego?

Istnieje szereg zawodów uprawnionych do pobierania dodatku stażowego. Pracownikom samorządowym świadczenie takie jest przyznawane w sposób automatyczny. W związku z tym nie trzeba składać żadnego wniosku, aby go otrzymać. Jeżeli chodzi o zawody, którym on przysługuje, to są nimi:

 • nauczyciele
 • policjanci
 • kolejarze
 • pielęgniarki
 • żołnierze zawodowi
 • pracownicy sądów
 • pracownicy prokuratury
 • pracownicy urzędów skarbowych
 • pracownicy służby więziennej

W jaki sposób odpowiednio uregulować wypłatę dodatku stażowego?

Otóż, jeżeli chodzi o to, jak w odpowiedni sposób uregulować wypłatę dodatku stażowego to należy powiedzieć przede wszystkim to, że w przypadku przedsiębiorstw prywatnych, jeżeli dany pracodawca zdecyduje się na to działanie, to w pierwszej kolejności powinien ustalić, na jakich zasadach będzie on przyznawany. Wtedy wszystkie postanowienia związane z tą kwestią zostają podane do wiadomości pracowników, jak również zapisuje się je na przykład w wewnętrznym regulaminie wynagradzani, bądź też w umowach o pracę z pracownikami. Prywatni przedsiębiorcy mogą, lecz nie muszą zdecydować się na wypłatę dodatku stażowego swym pracowników. W ich przypadku jest to sprawa dobrowolna. Natomiast każdego roku coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na takie rozwiązanie, ponieważ ma to na celu mobilizowanie pracowników do jeszcze większej chęci w rzetelnym pełnieniu swoich obowiązków służbowych.

Od jakiego momentu dodatek stażowy należy się pracownikowi?

Przyjmuje się, że dodatek stażowy należy się pracownikowi, jeżeli przepracował on u danego pracodawcy określoną liczbę lat. Natomiast może się zdarzyć również tak, że w niektórych przypadkach pracodawca jest skory zaliczyć lata pracy przepracowane konkretnie w danej branży, a niekoniecznie tylko w jego firmie. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że kwestie odnoszące się do wypłaty dodatku stażowego przez prywatnych przedsiębiorców są ustalane ściśle w sposób indywidualny. Bowiem w przypadku instytucji państwowych dodatek taki jest przyznawany automatycznie.

dodatek stażowy

Jakie okresy bierze się pod uwagę podczas ustalania dodatku stażowego?

Podczas ustalania dodatku stażowego bierze się pod uwagę nie tylko faktycznie wykonywaną pracę przez dany okres czasu, ale również takie kwestie jak:

 • uczestnictwo w studiach doktoranckich
 • odbywanie czynnej i biernej służby wojskowej
 • wykonywanie pracy poza granicami naszego kraju
 • prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego

Wiele osób zapewne zastanawia się, jak w odpowiedni sposób wyliczyć dodatek stażowy. Otóż, dodatek stażowy można wyliczyć przy pomocy bardzo prostej i szybkiej metody. Bowiem należy przede wszystkim pomnożyć swoją pensję przed określony z góry procent. Trzeba przy tym pamiętać, że dodatek stażowy jest niezależny od ilości dni, w których dana osoba swojej pracy nie wykonywała. Tak więc, w pierwszej kolejności powinniśmy podzielić naszą miesięczną stawkę dodatku stażowego przez trzydzieści dni. W następnej kolejności powinniśmy przede wszystkim pomnożyć uzyskaną kwotę z liczbą dni, w których byliśmy nieobecni w pracy. Wynik, który uda nam się otrzymać, będzie kwotą, jaką powinniśmy odjąć od stawki za cały miesiąc. I tym sposobem wyjdzie nam, jaką kwotę dodatku stażowego dostaniemy.

Czy podczas choroby dodatek stażowy jest oskładkowany?

Otóż, jeżeli chodzi o kwestię tego, czy dodatek stażowy podczas wystąpienia choroby jest oskładkowany to należy powiedzieć, że istnieje taka możliwość, aby w takiej sytuacji był on wyłączony ze składek kierowanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W sytuacji, gdy dany pracownik, na podstawie regulaminu wynagradzania, otrzymuje dodatek stażowy za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego, bądź też innych  zasiłków, jak również świadczenia rehabilitacyjnego, to ta konkretna część dodatku nie będzie stanowiła jakiejkolwiek podstawy wymiaru składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak również na ubezpieczenie zdrowotne. Chodzi więc o to, że w chwili obecnej obowiązujące przepisy nie wskazują sposobu ustalania w powyższych okolicznościach kwoty dodatku zwolnionej z oskładkowania. W związku z tym kwotę dodatku, która przysługuje pracownikowi za cały miesiąc dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca, a następnie mnoży przez liczbę dni, za które pobierane jest wynagrodzenie chorobowe. Tak obliczoną kwotę dodatku odejmuje się od dodatku przysługującego za cały miesiąc. Otrzymana w powyższy sposób kwota podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek. Zastosowanie mają tutaj następujące akty prawne: rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jak również ustawa zdrowotna.

Czy dodatek stażowy powinien być wypłacany na świadczeniu rehabilitacyjnym?

W tej sytuacji należy pamiętać, że dodatek stażowy jest płatny w całości obok zasiłku chorobowego. W związku z tym należy go włączyć do podstawy rehabilitacyjnego. Zastosowanie mają tu przepisy prawa znajdujące się w takich aktach prawnych jak:

 • Ustawa z 25 czerwca  1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r.,  poz.870) – art. 41 ust. 1
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1960) – §7 ust. 2.

dodatek stażowy

Czy dodatek stażowy jest wypłacany w przypadku zasiłku macierzyńskiego?

Zasiłek macierzyński jest jedną z takich sytuacji, podczas których dodatek stażowy nie jest wypłacany. Natomiast jest on wypłacany w przypadku urlopu macierzyńskiego i te dwie kwestie są bardzo często ze sobą mylone. Otóż, należy powiedzieć przede wszystkim to, że podczas urlopu macierzyńskiego dodatek stażowy jest wypłacany, ponieważ w jakikolwiek sposób nie przerywa on stosunku pracy ani go nie zawiesza. W związku z tym dopłata taka jest normalnie wypłacana. Inaczej przedstawia się jednak przedstawia sytuacja w przypadku pobierania zasiłku wychowawczego. Bowiem w takim przypadku, na czas jego trwania stosunek pracy zostaje zawieszony. W związku z tym siłą rzeczy należność za czas jego trwania wypłacana jest dopiero po powrocie do pracy.

Staż pracy, a płaca minimalna

Przez wiele lat, aż do początku 2020 roku była taka sytuacja, że dodatek stażowy był wliczany do płacy minimalnej. Teraz się to zmieniło. Stało się tak, ponieważ działanie takie było powodem wielu naruszeń. Trzeba bowiem zaznaczyć, iż sytuacja taka prowadziła bowiem do bardzo niesprawiedliwego traktowania osób, które posiadały o wiele większy staży pracy zawodowej. W związku z tym przyczyniało się to do takiej sytuacji, że wysługa lat pełniła rolę odwrotną od zamierzonej. W chwili obecnej dodatek stażowy jest całkowicie wyłączony z płacy minimalnej.

Mogą Ci się spodobać

Dodaj komentarz